Anunț Concesiune

06 April,2021 - BY admin2

Anunț Concesiune

Anunț Concesiune Centru Medical

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Chitila, Ion Olteanu, nr.6, Chitila, judeţul Ilfov, telefon 0214363709, fax 0214363710, email stefan.dragomirescu@primariachitila.ro.


2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil "Centrul Medical", proprietatea publică a U.A.T. Oraș Chitila, situat în Orașul Chitila, Șoseaua Banatului, nr. 2, nr. cadastral 56148. Concesiunea se face conform HCL 26/25.03.2019 şi OUG 57/2019.


3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată U.A.T. Oraș Chitila.
  • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: la sediul Primăriei Orașului Chitila, Serviciul Investitii si Achizitii Publice, str. Ion Olteanu, nr. 6, loc. Chitila, jud. Ilfov.
  • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei cu TVA, se achită la casieria U.A.T. Oraș Chitila.
  • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/04/2021, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

  • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04/05/2021, ora 10.00.
  • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Orașului Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, loc. Chitila, jud. Ilfov.
  • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04/05/2021, ora 11:00 la sediul Primăriei Orașului Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, loc. Chitila, jud. Ilfov.


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Ilfov, Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24, tel. 021/312.23.43; 0372.21.88.16, e-mail: trif-reg-civ@just.ro.


7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30/03/2021

 

 

LocalizareIntrare hol

Comments (0)


Leave A Reply

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.