Conducere - Viceprimar

VICEPRIMAR

Viceprimar

Costel Andrei

Email: primar@primariachitila.ro

Viceprimar

Prezentare


 13.03.1975
 Căsătorit, 2 copii
 Chitila
 
 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
           Colegiul Universitar Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
 Liceul Industrial nr. 12 București
 
 Primăria Chitila – viceprimar al Orașului Chitila
 Primăria Chitila – inspector de specialitate – Cabinet primar
 Consiliul Local Chitila – Consilier local
 Școala Gimnazială “Prof. Ion Vișoiu” Chitila – Profesor de educaţie fizică

Rolul, Numirea şi Eliberarea din Funcţie a Viceprimarului


    (1)  Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

    (2)  Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

    (3)  Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

    (4)  În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

    (5)  Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

    (6)  La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

    (7)  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de <LLNK 12003   161 12 2D2   1 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (8)  Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.