Administratie - Informatii publice - Cereri Tip

CERERI TIP

Lista Cereri Tip

Cerere anchetă socială
Cerere acordare de ajutor pentru încălzirea locuinței
Cerere acordare ajutor social
Cerere Eliberare Adeverință Liceu
Cerere acordare alocație pentru susținerea familiei

Cerere angajament adopție/revendicare câini
Cerere ocuparea domeniul public - Persoană Juridică
Cerere ocuparea domeniul public - Persoană Fizică
Cerere inscriere mopede și mijloace lente
Cerere pentru obținerea cadrului-legitimației pentru locul de parcare (cf Legii 448/2006)
Cerere parcare reședință
Cerere autorizație de excepție tonaj (peste 3.5 tone)
Cerere eliberarea autorizației de tăiere/toaletare arbori de pe Domeniul Public

Cerere pentru subvenții pentru agricultură
Cerere pentru ajutor de minimis în agricultură
Cerere pentru cadastru, registru agricol si fond funciar

Cerere pentru regularizare, taxă autorizație de construire
Cerere pentru proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Cerere pentru prelungire certificat de urbanism
Cerere pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
Cerere pentru comunicare privind începerea execuției lucrărilor
Cerere pentru certificat de urbanism
Cerere pentru aviz administrator drum
Cerere pentru autorizație de construire sau desființare

Cerere transcriere certificate de naștere
Cerere transcriere certificate de deces
Cerere transcriere certificat de căsătorie
Cerere schimbare nume pe cale administrativă
Cerere rectificare acte de stare civilă
Cerere pierdere, furt, distrugere sau deteriorare CI
Cerere pentru înscrierea în CI a vizei de reședință
Cerere înregistrare naștere
Cerere înregistrare căsătorie
Cerere eliberare CI pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România
Cerere eliberare CI pentru schimbare domiciliu, denumire stradă sau renumerotare imobil
Cerere eliberare CI la vârsta de 14 ani
Cerere eliberare CI la expirarea, modificarea datelor de stare civilă, anulare
Cerere eliberare CI la dobândirea cetățeniei române
Cerere eliberare cărții de identitate provizorii
Cerere eliberare CI după împlinirea vârstei de 18 ani
Cerere desfacere căsătorie prin acordul soților
Cerere CIP CRDS

Anexă declarație clădiri persoane juridice rezidente în alte state membre UE
Cerere eliberare certificat fiscal
Anexă declarație teren persoane juridice rezidente în alte state membre UE
Declarație impunere clădiri
Declarație impunere teren

Model formular tip cerere de informații de interes public în baza Legii nr.544/ 2001
Cerere tip pentru înscrierea în audiență
Cerere tip pentru autorizare activități comerciale
Model reclamație administrativă la răspuns negativ în baza Legii nr. 544/ 2001
Model reclamație administrativă la neprimirea răspunsului în termenul legal în baza Legii nr. 544/ 2001