Informații referitoare la depunerea dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale

Informații referitoare la depunerea dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale

Prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chitila nr. 61 din 20.05.2020 a fost aprobat Regulamentul de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale aflate în proprietatea orașului Chitila precum și criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant de locuinţă socială.

Cererile pentru locuință socială pot fi depuse începând cu data de 15 iunie 2020.

Atașat se regăsesc actele necesare întocmirii dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale precum și HCL nr. 61 din 20.05.2020.

 CERERE LOCUINŢĂ SOCIALĂ

Actele necesare întocmirii dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 și a normelor de aplicare a acesteia, actele necesare întocmirii unui dosar pentru locuință socială sunt următoarele:

 • Actele mai jos menţionate se vor prezenta în original, xerocopie sau copii Legalizate după caz;
 • cerere tip adresată primarului oraşului Chitila (pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să se depună individual şi în nume propriu şi să se prezinte în original);
 • copie xerox şi original – acte de identitate cu domiciliul stabil în oraşul Chitila(pentru toți membrii care vor figura cu dvs. în dosarul de locuință socială);
 • copie xerox şi original – certificate de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul);
 • dovada studiilor absolvite de solicitant – copie xerox şi original;
 • copie după hotărârea de divorț rămasă definitivă (dacă este cazul) – copie xerox şi original;
 • dovada domiciliilor stabile avute până la data depunerii cererii se va face pentru solicitant/ă şi, după caz, familia acestuia/acesteia (soţia/soţul, copii majori), pe baza adeverinţei eliberată de către Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – Oraş Chitila, la care solicitantul/a este arondat cu domiciliul stabil – original;
 • pentru domiciliile stabile avute în alte localităţi din ţară se vor prezenta adeverinţe eliberate de primăriile pe raza cărora au domiciliat, din care să reiasă dacă au figurat sau figurează cu locuinţă proprietate personală, după 01.01.1990 – original;
 • dovada calităţii în care familia figurează cu domiciliul stabil, în acest sens va prezenta după caz; – actul de proprietate sau contractual de închiriere de la adresa unde familia figurează cu domiciliul stabil şi gospodăreşte în calitate de tolerat, se va prezenta şi schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă a acesteia – copie xerox şi original; – contractul de închiriere (în care se va preciza numărul de camere închiriate) şi actul de proprietate de la adresa unde familia figurează cu domiciliul stabil şi gospodăreşte în calitate de chiriaş la proprietar – copie xerox şi original;
 • copie xerox şi original – certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească de divorţ         ( dacă este cazul);
 • adeverinţe de la locurile de muncă cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie salariat, persoanele salariate la societăţi particulare vor prezenta pe lângă adeverinţă şi contractul de muncă – copie xerox şi original sau copie eliberată de angajator purtând viza ,,conform cu originalul” data, semnătura şi ştampila angajatorului;
 • şomerii vor prezenta carnetul de luare în evidenţă la oficiul forţei de muncă şi dovada veniturilor realizate de aceştia în lunile respective – copie xerox şi original;
 • cei care nu au loc de muncă şi nu realizează nici un venit, vor prezenta declaraţie dată la notarul public în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat în ultimul an);
 • pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverinţă eliberată de oficiul de pensii, cu pensia primită în ultimele 12 luni, decizia de pensionare şi după caz, decizia de pierderea capacităţii de muncă – copie xerox şi original;
 • pentru copiii preşcolari se va prezenta talon/extras bancar cu alocaţia de stat primită în luna anterioară depunerii cererii – copie xerox şi original;
 • dovada drepturilor acordate de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război ( dacă este cazul) – copie xerox şi original;
 • dovada drepturilor acordate de prevederile Legii nr. 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (dacă este cazul) – copie xerox şi original;
 • certificat de atestare fiscală de la Serviciul de Taxe şi Impozite  oraş Chitila (soţ şi soţie);
 • declarație notarială autentificată, la data depunerii cererii, din care să rezulte că, familia solicitantului (Prin familie, conform Legii Locuinței nr. 114/1996, se înţelege, soţul, soţia, copii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună) nu a deținut și nu a înstrăinat nicio locuință proprietate personală/coproprietate după 1 ianuarie 1990 și până în prezent pe teritoriul țării, tot în declaraţie solicitantul va preciza că se angajează ca orice modificare survenită în situaţia locativă a familiei sale, să o aducă la cunoştinţă Primăriei, de asemenea, solicitantul va menţiona şi dacă membrii familiei sale (soţul, soţia, copiii majori) realizează venituri pe cont propriu (din închirieri bunuri mobile şi imobile, activităţi autorizate conform Legii sau din alte activităţi producătoare de venituri impozabile) urmând să prezinte în acest sens acte care să dovedească veniturile respective;
 • certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II  sau certificate de încadrare în grad de handicap pentru persoane cu handicap (după caz) – copie xerox şi original;
 • adeverință pentru tinerii instituționalizați – original;
 • în cazul în care solicitanţii sunt evacuaţi vor prezenta Sentinţa Judecătorească de evacuare şi procesul verbal de punere în aplicare a sentinţei sau notificare în vederea evacuării emisă de executor judecătoresc – copie xerox şi original;
 • certificat de rănit, luptător sau urmaş al celui decedat în revoluţia din Decembrie 1989 (dacă este cazul) – copie xerox şi original;
 • alte documente necesare după caz;

 NOTĂ: Cererile privind repartizarea locuinţelor sociale în baza Legii Nr. 114/1996 şi a normelor metodologice de aplicarea acesteia, vor fi analizate de comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chitila,  aprobate de Consiliul Local Oraş Chitila şi Instituţia Prefectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chitila, se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptăţit să primească o locuinţă socială.

Vechimea cererii se ia în calcul de la data la care solicitantul a prezentat toate actele necesare, pentru ca aceasta să fie analizată de comisie.

HCL-61-din-20.05.2020-aprobare-Regulament-repartizare-închiriere-și-administrare-locuințe-sociale_0.pdf Actele-necesare-întocmirii-dosarului-pentru-repartizarea-unei-locuințe-sociale-1 (2).docx