Taxe si impozite locale

Șoseaua Banatului nr. 109A (vis-a-vis de Casa de Cultură „Tudor Arghezi”),

tel: 021.436.30.09, fax: 0372.003.271

e-mail: impozitesitaxe@primariachitila.ro


ANUNȚ PLĂȚI ON-LINE

Persoanele fizice pot efectua plăți pentru sumele datorate la bugetul local al orașului Chitila pe ghiseul.ro

Pentru a efectua o plata, accesati urmatorul link: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe


Începând cu data de 18 Mai 2020, programul de lucru cu publicul al Serviciului de Taxe şi Impozite Locale este următorul:

Luni: 08:30 – 16:30
Marţi: 08:30 – 16:30
Miercuri: 08:30 – 18:30
Joi: 08:30 – 16:30
Vineri: 08:30 – 14:30


Prorogare termen de plată conform O.U.G. nr. 29/2020

Termenul de 31 martie 2020 pentru plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport aferent semestrului I se amână până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Termenul de 31 martie 2020 pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local  se amână până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.


INFORMARE PLATĂ CU CARDUL

Vă informăm că începând din data de 25 februarie 2016 se pot efectua plăți cu cardul la Serviciul de Impozite și taxe.


Persoane fizice:

Persoane juridice:

certificat fiscal persoane fizice

 

Declarare bunuri:

Scoatere din evidenta – bunuri:

Tipizate:

Declarare bunuri:

Incetare bunuri:

Tipizate:

Conturi IBAN

1.   RO93TREZ42221030218XXXXX – Imp.pe ven.din transferul propriet.imobiliare din patrimoniul personal
2.  RO65TREZ4222107020101XXX – Impozit pe cladiri de la persoane fizice
3.  RO15TREZ4222107020102XXX – Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice
4.  RO12TREZ4222107020201XXX – Impozit pe terenuri de la persoane fizice
5.  RO59TREZ4222107020202XXX – Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
6.  RO09TREZ4222107020203XXX – Impozit pe terenul din extravilan – restante anii anteriori
7.  RO52TREZ42221070203XXXXX – Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
8.  RO48TREZ42221070250XXXXX – Alte impozite si taxe pe proprietate
9.  RO21TREZ42221120207XXXXX – Taxe hoteliere
10. RO77TREZ42221150201XXXXX – Impozit pe spectacole
11. RO46TREZ42221150250XXXXX – Alte taxe pe servicii specifice
12. RO84TREZ4222116020201XXX – Impozit pe mijloacele de transport detinute de PF
13. RO34TREZ4222116020202XXX – Impozit pe mijloacele de transport detinute de PJ
14. RO74TREZ42221160203XXXXX – Taxe si tarife pt.eliberarea de licente si autorizatii de functionare
15. RO70TREZ42221160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
16. RO21TREZ42221180250XXXXX – Taxe reclama publicitate, precum şi alte impozite si taxe
17. RO92TREZ42221A300530XXXX – Venituri din concesiuni si inchirieri
18. RO18TREZ42221300250XXXXX – Alte venituri din proprietate
19. RO75TREZ42221330208XXXXX – Venituri din prestari de servicii
20. RO48TREZ42221330210XXXXX – Contrib.parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese
21. RO53TREZ42221330224XXXXX – Taxe din activitati cadastrale si agricultura
22. RO96TREZ42221330228XXXXX – Venituri din recuperarea chelt.de judecata,imputatii si despagubiri
23. RO90TREZ42221330250XXXXX – Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
24. RO83TREZ42221340202XXXXX – Taxe extrajudiciare de timbru
25. RO21TREZ42221A350102XXXX – Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
26. RO65TREZ42221360250XXXXX – Alte venituri

27. RO66TREZ42221360214XXXXX – Cheltuieli de executare silită 

28. RO37TREZ42221A470400XXXX – Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

Impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului local al orasului Chitila

  1. Incepand cu anul 2016 impozitul pe clădiri se calculează în functie de destinatia cladirii.

Pentru clădirile rezidenţiale (clădiri care au destinaţie de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliu local cuprinse între 0,08-0,2% asupra valorii impozabile calculate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal (pentru anul 2016 Consiliul Local Chitila a stabilit cota de 0,1%).

Pentru clădirile nerezidenţiale (clădiri care au altă destinaţie decât de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliu local cuprinse între 0,2-1,3% (pentru anul 2016 Consiliul Local Chitila a stabilit cota de 0,2%) asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Daca valoarea clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi calculată conform celor menţionate mai sus atunci va fi aplicată cota de impozitare de 2% asupra valorii impozabile calculată pentru clădirile rezidentiale.

Persoanele fizice care deţin în proprietate/coproprietate clădiri nerezidenţiale sau mixte, precum şi persoanele juridice care deţin în proprietate/coproprietate clădiri au avut obligaţia de a depune declaraţii. Termenul limita de depunere a declaraţiilor a fost 31 mai 2016, conform art. 495 lit. A şi B din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

  1. Împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau copie legalizată

Împuternicitul este obligat să depună, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată

(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.

  1. Termene de plată.

Termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale sunt 31 martie 2019 pentru primul semestru şi 30 septembrie 2019 pentru al doilea semestru. Pentru plata cu întârziere se datorează majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracţiune de lună.

  1. Plata integrala a impozitului aferent bunului înstrăinat.

Persoanele care înstrăinează bunuri (clădiri, terenuri, mijloace de transport) începând cu anul 2016 vor trebui sa achite impozitul aferent bunului înstrăinat pentru întregul an. De asemenea vor trebui achitate toate obligaţiile care au ajuns la scadenta, inclusiv amenzile.

5. Amenzile se achita prioritar In conformitate cu prevederile art.165 alin (1) şi (2) din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, începând cu data de 01.01.2016, „cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală”.

6. Începând cu anul 2016 se datorează impozit pentru terenurile ocupate de clădiri Persoanele care deţin teren ocupat de clădiri, in special cele care deţin cota indiviza din terenul aferent apartamentelor de la bloc, sunt rugate sa prezinte la Serviciul Impozite si Taxe documente privind suprafaţa terenului pentru verificarea situaţiei fiscale.

7. Taxa salubritate

a. Persoane Juridice. Prin Hotărârea Consiliul Local Chitila nr. 191/2014 a fost instituită începând cu anul 2015 taxa specială pentru persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Chitila şi care nu au încheiat contract cu prestatorul de servicii de salubritate.

Persoanele juridice care nu au încheiat contract cu prestatorul de servicii de salubritate au avut obligaţia de a depune până la data de 31 martie 2015 la Serviciul Impozite şi Taxe Chitila declaraţia pentru stabilirea taxei speciale, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local Chitila nr. 191/2014. În conformitate cu prevederile art. 30 alin (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.

b. Persoane fizice.

Persoanele care locuiesc şi gospodăresc împreună la o adresă din oraşul Chitila şi care nu au depus declaraţia de salubritate au obligaţia de a depune respectiva declaraţie în termen de 30 de zile de la data la care locuiesc în oraşul Chitila. De asemenea daca au intervenit modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane ce locuiesc la o anumită adresă faţă de numărul declarat la organul fiscal trebuie depusă o declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Începând cu 01.02.2019 în conformitate cu prevederile HCL nr. 15/2019 se datoreaza taxa de salubritate pentru imobilele cu destinația de locuință nelocuite în cuantum de 9 lei//lună/locuință.

  1. Proprietarii de clădiri care şi-au racordat imobilele la instalaţii.

Deţinătorii de clădiri încadrate la fără instalaţii şi care au făcut lucrări prin care au dotat clădirile cu toate cele patru instalaţii, respectiv instalaţie de încălzire, de apa din reţeaua publica sau în sistem propriu, canalizare si electrica au obligaţia de a depune la organul fiscal o declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile de la finalizarea respectivelor lucrări.

  1. Serviciul Impozite şi Taxe Chitila

Serviciul Impozite si Taxe îşi are sediul la adresa Sos Banatului 109A (vis-a-vis de Casa de Cultura Tudor Arghezi). Programul de lucru cu publicul este luni 830-1630, marţi 830-1630; miercuri 830-1830, joi 830-1630, vineri 830-1430.

Date contact telefon 021.436.30.09, fax 0372.00.32.71,

e-mail: impozitesitaxe@primariachitila.ro