Compartiment Stare civila

COMPARTIMENT STARE CIVILA

Str. Aurel Vlaicu, nr. 10, tel./fax: 021.436.42.24

Operator date cu caracter personal nr. 22645

www.primariachitila.ro;

evidenta@primariachitila.ro;

______________________________________________________________________

Inregistrarea nasterii:

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii

Pentru inregistrarea nasterii unui copil nascut pe raza orasului Chitila, declarantul se prezinta, cu urmatoarele acte:

– certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

– actele de identitate si certificatul de casatorie al parintilor copilului daca acestia sunt casatoriti;

– certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de catre mama;

– daca parintii au nume de familie diferit, sau nu sunt casatoriti, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.

– Hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, privind incuvintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora).

– Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul parintilor.

Termenul de declarare al nasterii este de 30 zile

______________________________________________________________________

Actele necesare pentru incheierea casatoriei:

 1. a) actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate) in original si copie xerox, valabile atit la depunerea actelor cit si la data oficierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta inChitila) .
 2. b) certificatele de nastere (in original si copie xerox nelegalizata);
 3. c) certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori);

– este obligatorie prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor;

– casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza.

Atentie! Pentru cei care nu sunt la prima casatorie:

IN CAZ DE DIVORT: actul care atesta faptul ca a fost desfacuta casatoria anterioara, original,

IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a incetat casatoria anterioara prin decesul sotului, in original, copie

Atentie! Nu se oficiaza casatoria pe baza unui act de identitate expirat sau daca nu se asigura prezenta a doi martori cu acte de identitate valabile.

CASATORIA CU CETATEAN STRAIN:

– Certificatul ori extrasul de căsătorie în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în:  1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă, 2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi 3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).

– Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

– Dovadă eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei;

– Declaraţie notarială a viitorului soţ din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

– Paşaport original si copie xerox: în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

– Însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

– Însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

Nota:

 • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.
 • In cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi la oficierea căsătoriei aceştia asigură  interpret autorizat.

______________________________________________________________________

Inregistrarea decesului:

Pentru persoanele care decedeaza pe raza administrativ – teritoriala a  orasului Chitila declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestui

– daca decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau gasirii cadavrului si pe baza aprobarii date de parchetul teritorial;

– odata cu declararea decesului declarantul va depune urmatoarele acte:

– certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de catre medicul sau cadrul medical sanitar care a facut constatarea, in care trebuia consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

– actul de identitate al celui decedat;

– livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;

– certificatul de nastere si/sau casatorie al decedatului

Actul de identitate al declarantului (original si copie xerox)

_______________________________________________________________________

Documentele necesare transcrierii certificatelor de stare civila sunt:

– Actul de identitate (buletin, carte de identitate, adeverinata de identitate provizorie) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;

– Cererea de transcriere (anexa 33);

– Certificatul ori extrasul de stare civila in original care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în:  1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă, 2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi 3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).

Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

-Declaratia privind transcrierea (anexa 35)

-Declaratia privind domiciliul copilului  (anexa 34)

_______________________________________________________________________

Inregistrarea adoptiei:

Actele necesare pentru inregistrarea adoptiei sunt:

– Sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, definitiva si irevocabila, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora );

– Actul de identitate si certificatele de stare civila ale adoptatorilor;

– Certificatul de nastere a celui adoptat

In cazul in care este o adoptie internationala, pe langa actele solicitate mai sus, daca inregistrarea adoptiei se efectueaza de catre adoptatori, persoana care ii reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre un notar public din care sa reiasa ca este mandatata pentru inregistrarea adoptiei si ridicarea noului certificat de nastere.

_______________________________________________________________________

Procedura de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativa:

Pentru a declansa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa, cererea de schimbare a numelui (anexa  1) se publica, in extras, in Monitorul oficial al Rominiei, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele acte:

– Cerere tip (anexa 42);

– Cerere catre M.Of. (anexa 1)

– Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui;

– Copii de pe certificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui/prenumelui;

– Consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;

– Copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

– Cazierul fiscal

– Cazierul judiciar

– Alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:

 1. acte de studii, livret militar, carte de munca pentru cei care si-au insusit numele solicitat in exercitarea profesiei, dar care nu concorda cu numele prevazut in actele de stare civila;
 2. sentinta de adoptie pentru petentii car au adoptat copii minori si doresc ca aceasta sa poarte un alt prenume;
 3. sentinta de divort pentru cazurile in care solicita schimbarea numelui de familie prevazut a se purta dupa divort (numele purtat anterior casatoriei sau numele de casatorie stabilit in sentinta);
 4. sentinta de desfacere sau anulare a adoptiei, pentru cei care au fost adoptati, s-au casatorit si ulterior a intervenit desfacerea adoptiei iar prin casatorie au luat numele celuilalt sot.

_______________________________________________________________________

DIVORTUL PRIN ACORDUL SOTILOR

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr.62.

In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:

 1. a) sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
 2. b) nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
 3. c) niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
 4. d) nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.

De asemenea, in cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere:

 1. a) adresa ultimei locuinte comune;
 2. b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.

La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila solicita sotilor urmatoarele documente:

 1. a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie;
 2. b) documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie;

Ofiterul de stare civila inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiterul de stare civila verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamintul lor este liber si neviciat, solicitind sotilor o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.64.

In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr.3.

Daca sotii nu se prezinta impreuna pentru depunerea declaratilor,se poate acorda un nou termen, de pina la 30 de zile calendaristice, la cererea motivata a unuia dintre soti. Cererea va fi insotita de documente care sa ateste motivele temeinice invocate

Daca sotii nu se prezinta impreuna, dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat.

Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:

daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;

daca nici unul din soti nu se prezinta pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunta la divort, la termenul stabilit.

daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort.

Daca sunt intrunite conditiile mentionate, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, in termen de pina la 30 de zile calendaristice. Data la care este desfacuta casatoria este data eliberarii certificatului de divort. La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate

In caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divort, ofiterul de stare civila elibereaza un duplicat, conform cu originalul, aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulata de catre unul din fostii soti, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.

La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea „duplicat”.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort.

In situatia in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute, ofiterul de stare civila respinge cererea de divort si intocmeste un proces-verbal.