COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Str. Aurel Vlaicu, nr. 10, tel./fax: 021.436.42.24

Operator date cu caracter personal nr. 22645

www.primariachitila.ro;

evidenta@primariachitila.ro;


Înregistrarea nașterii:

Actele necesare pentru înregistrarea nașterii:
Pentru înregistrarea nașterii unui copil născut pe raza orașului Chitila, declarantul se prezintă  cu următoarele acte:
– certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, șigiliul unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
– actele de identitate și certificatul de căsătorie al părinților copilului dacă aceștia sunt căsătoriți;
– certificatul de naștere și actul de identitate al mamei și al declarantului dacă nașterea nu este declarată de către mamă;
– dacă părinții au nume de familie diferit sau nu sunt căsătoriți, înregistrarea nașterii se face pe baza declarației scrise, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului.
– Dacă nașterea copilului s-a produs în străinătate și întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea  locală din străinătate, întocmirea actului de naștere se face în țară la autoritatea administrației publice locale de la domiciliul părinților .
Termenul de declarare al nașterii este de 30 de  zile pentru copilul născut viu și 3 zile pentru copilul născut mort.


Încheierea căsătoriei:

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei:
a) actele de identitate sau pașapoartele (pentru cetățenii străini și pentru cetățenii români care domiciliază în străinătate ) în original și copie xerox, valabile atât la depunerea actelor cât și la data oficierii căsătoriei ( cel puțin unul dintre solicitanți să aibă domiciliul sau reședința în Chitila).
b) certificatele de naștere ( în original și copie xerox);

c)dovada desfacerii căsătoriilor anterioare ( sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/certificatul  de divorț  sau certificatul de deces,  după caz );
d) certificatele medicale prenupțiale (valabile 14 zile de la data emiterii până la data oficierii căsătoriei și care trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători);
– este obligatorie prezența fizică a ambilor soți la depunerea actelor;
– căsătoria se poate  oficia în a 11-a zi de la data depunerii declarației.

Atentie ! Nu se oficiază căsătoria pe baza unui act de identitate expirat sau dacă nu se asigură prezența a doi martori cu acte de identitate valabile.

CĂSĂTORIA CU CETĂȚEAN STRĂIN:

Certificatul ori extrasul de căsătorie în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în: 

1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă;

2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România

3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).

Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

dovadă eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular a / al ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei;

declaraţie notarială a viitorului soţ din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România;

paşaport original și copie xerox: în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei  însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei/ însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

Notă:

Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

În cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi la oficierea căsătoriei aceştia asigură traducător/ interpret autorizat.


Înregistrarea decesului:

Pentru persoanele care decedează pe raza administrativ – teritorială a  orașului Chitila, declarația de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de  lege. În acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului, cât  și ziua declarării acestuia.
          Dacă decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum și în cazul găsirii unui cadavru, declararea se va face în termen de 48 de ore din momentul decesului sau găsirii cadavrului și pe baza aprobării date de parchetul teritorial.
          Odată cu declararea decesului, declarantul va depune următoarele acte:
– certificatul medical constatator al decesului întocmit și semnat de către medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, în care trebuia consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
– actul de identitate al celui decedat;
– livretul militar sau adeverința de recrutare, după caz, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 55 de ani;

-certificatul de naștere și/sau căsătorie al decedatului (original și copie xerox);

-actul de identitate al declarantului (original și copie xerox);

– certificatul de naștere și/sau căsătorie al declarantului (original și copie xerox) care să ateste gradul de rudenie cu decedatul


Documentele necesare transcrierii certificatelor de stare civilă sunt:

– Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ) și pașaportul pentru cetățenii români cu domiciliul in străinătate;
– Cererea de transcriere;
– Certificatul ori extrasul de stare civilă în original care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în: 

1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă,

2) supralegalizarea de misiunea diplomatică a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România,

 3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).

Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

– Declarația privind transcrierea

– Declarația privind domiciliul copilului


Înregistrarea adopției:

Actele necesare pentru înregistrarea adopției sunt:
– Sentința judecătorească de încuviințare a adopției, definitivă și irevocabilă, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării nașterii (numele, prenumele copilului, data și locul nașterii copilului, sexul, numele de familie și prenumele părinților, data și locul nașterii părinților, precum și domiciliul acestora);
– Actul de identitate și certificatele de stare civilă ale adoptatorilor;
– Certificatul de naștere al celui adoptat.
             În cazul în care este o adopție internațională, pe lângă actele solicitate mai
sus, dacă înregistrarea adopției se efectuează de către adoptatori, persoana
care îi reprezintă va avea asupra sa o procură specială, autentificată de către
un notar public din care să reiasa că este mandatată pentru înregistrarea
adopției și ridicarea noului certificat de naștere.


Procedura de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă:
Pentru a declanșa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă, cererea de schimbare a numelui (anexa  1) se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, prin grija și pe cheltuiala solicitantului;
Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată și însoțită de următoarele acte:

– Cerere tip (anexa 42)

– Cerere către M.Of. (anexa 1)
– Un exemplar din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
– Copii certificate sau legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui/prenumelui;
– Consimțământul celuilalt sot, dat în formă autentică, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
– Copia deciziei de aprobare a autorității tutelare în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

– Cazierul fiscal;

– Cazierul judiciar;
– Alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale:
a. acte de studii, livret militar, carte de muncă pentru cei care și-au însușit numele solicitat în exercitarea profesiei, dar care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă;
b. sentința de adopție pentru petenții care au adoptat copii minori și doresc ca aceștia să poarte un alt prenume;
c. sentința de divorț pentru cazurile în care solicită schimbarea numelui de familie prevăzut a se purta după divorț  (numele purtat anterior căsătoriei sau numele de căsătorie stabilit în sentință);
d. sentința de desfacere sau anulare a adopției, pentru cei care au fost adoptați, s-au căsătorit și ulterior a intervenit desfacerea adopției, iar prin căsătorie au luat numele celuilalt soț.


DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR (PE CALE ADMINISTRATIVĂ)

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți în fața ofițerului de stare civilă de la primaria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza careia se află ultima locuința comună a soților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62. 
În cererea de divorț soții declară pe proprie răspundere că:
a) sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
b) nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;
c) niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;
d) nu au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.
De asemenea, în cererea de divorț soții declară pe proprie răspundere:
a) adresa ultimei locuințe comune;
b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre acesția, urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.
La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă solicită soților următoarele documente:
a) certificatele de naștere și de căsătorie ale soților, în original și copie;
b) documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;
Ofițerul de stare civilă înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, soții trebuie să se prezinte în fața ofițerului de stare  civilă pentru a completa declarația în care stăruie să divorțeze, în caz contrar, dosarul se clasează. În situația în care ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, dosarul se clasează.

În situatia în care constată că nu sunt întrunite condițiile prevăzute, ofițerul de stare civilă respinge cererea de divorț și întocmeste un proces-verbal.

Dacă sunt întrunite condițiile menționate, ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț. Data la care este desfăcută căsătoria este data eliberării certificatului de divorț. La data desfacerii căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a fostului soț care își schimbă numele de familie prin divorț, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

În caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă eliberează un duplicat, conform cu originalul, aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulată de către unul din foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidența a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț.