ÎN ORAȘUL CHITILA SE VA CONSTRUI O NOUĂ ȘCOALĂ

Posted by on Dec 7, 2017 in Stiri | 0 comments

În momentul de față în orașul Chitila există 4 școli de învățământ dintre care una cu învățământ gimnazial, iar 3 cu învățământ primar. În aceste școli învață 1.209 de elevi. Chitila mai are și 4 grădinițe, dintre care două cu program prelungit. În aceste gradinițe învață 381 de copii.

Având în vedere situația actuală din Orașul Chitila, unde în prezent numărul de locuri în clase este insuficient comparativ cu numărul cererilor de înscriere centralizate la începutul fiecărui an școlar, se consideră necesară și oportună promovarea investiției „Elaborarea documentației Studiu de Fezabilitate – Construire Școală primară în Orașul Chitila”, Județul Ilfov.

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care va fi efectuată investiția aparține domeniului public al U.A.T. Orașul Chitila.

Terenul pe care se dorește amplasarea viitoarei școli, se află în zona de Nord a orașului Chitila. Are o suprafață de 6.995,00 mp, o formă trapezoidală și dimensiuni maxime în plan de 110m x 62m.

Accesuri pietonale și carosabile posibile se vor realiza din Str. Nichita Stănescu/Str. Libertății, Str. Holdelor/Troiței/Tritei și din Str. Nucului.

Investiția propusă va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și dezvoltării copiilor cu cerințele educaționale, prin asigurarea unei stări de bine din punct de vedere fizic și psihic, prin îmbunătățirea gradului de sănătate și al activităților de socializare al acestor, contribuind radical la ridicarea calității vieții, impact care se va menține pe termen mediu și lung.

Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție propus:

– Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor școlarilor;

– Dezvoltarea și modernizarea centrelor de învățământ;

– Numărul insuficient de săli de clase raportat la cerințele actuale;

– Spații administrative cât și conexe activității de învățământ;

– Spații tehnice și sanitare inadecvate și subdimensionate.

 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

– Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor școlarilor;

– Dezvoltarea și modernizarea centrelor de învățământ;

– Numărul suficient de săli de clase;

– Spații administrative cât și conexe activității de învățământ;

– Spații tehnice și sanitare adecvate și corect dimensionate;

– Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor;

– Deschiderea activităților educative prin implicare, parteneriat și responsabilizarea în viața comunității.

– Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a dominanţelor ariilor curriculare, ale obiectivelor de studiu şi proiectarea elementului didactic, bazată pe noile direcţii ale curriculum-ului actual;

– Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;

– Aplicarea unor metode bazate pe dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii, a deprinderilor de muncă independentă şi de grup pentru dobândirea de către fiecare elev a unor cunoştinţe, competenţe şi valori care să-i permită adaptarea rapidă la schimbările economico-sociale în care accentul cade pe iniţiativă şi pe capacitatea de asumare a răspunderii;

– Aplicarea de către toate cadrele didactice din şcoală a principiilor privind învăţarea şi predarea ce stau la elaborarea noului curriculum;

– Elaborarea unor programe de consultaţii şi recuperare pentru elevii cu frecvenţă slabă şi cu probleme de adaptare;

– Prevenirea abandonului şcolar;

– Asigurarea bazei tehnico-materiale adecvate pentru ca fiecare elev să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile fizice şi intelectuale în raport cu interesele personale şi ale comunităţii;

– Informatizarea procesului instructiv educativ şi formarea cadrelor didactice în acest scop;

– Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

OBIECTIV: Școală  

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– 22 săli de curs pentru 550 copii;

– bibliotecă – 200 mp;

– sală multifuncțională – 150 persoane;

– 2 laboratoare – 60 mp. fiecare;

OBIECTIV: Sală de sport   

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– minim 100 persoane.

OBIECTIV: Sistematizări exterioare 

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– parcaj min. 25 locuri

– loc de joacă;

– teren de sport exterior.