Hotarari ale Consiliului Local 2016

Posted by on Ian 25, 2016 in HCL | 0 comments

HCL 1 privind aprobarea contractului de comodat a imobilului situat in str. Lalelelor nr.41B Oras Chitila

HCL 2 privind Raportul de Evaluare al Secretarului Oras Chitila pentru activitatea desfasurata in anul 2015

HCL 3 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2015

HCL 4 privind vanzarea terenuri situate in Sos. Centura Chitila Rudeni nr.3

HCL 5 privind asocierea Or.Chitila cu Consiliul Judetean Ilfov pentru lucrari de amenajare a zonei vaii Mangului

HCL 6 privind desfiintarea Serviciului Public de Apa si Canal Chitila din cadrul Primariei orasului Chitila

HCL 7 privind modificarea amplasamentului terenului atribuit cf HCL nr.115 din 2014 d_lui Aparaschivei Nicolae Daniel beneficiar al Legii nr. 15 din 2003

HCL 8 privind aprobarea infiintarii clubului sportiv de drept public Club Sportiv Chitila

HCL 9 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 10 privind stabilirea preturilor_tarifelor si taxelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare. Operator Veolia Apa Servicii SRL

HCL 11 predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului din Sos. Banatului, nr. 48

HCL 12 privind suportarea cheltuielilor privind inregistrarea in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor

HCL 13 privind darea in administrare pentru 5 ani Parohiei Chitila nr. 3 a terenului in suprafata de 1.7725 ha

HCL 14 privind revocarea administratorului si numirea unui nou administrator la Societatea Aquaserv Chitila SRL

HCL 15 privind Planul de actiuni si lucrari de interes local in conformitate cu prevederile Legii 416 din 2001

HCL 16 privind organigrama si statul de functii ale societatii AQUASERV CHITILA SRL

HCL 17 privind vanzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar catre SC Veolia Apa Servicii SRL de catre U.A.T. Chitila

HCL 18 privind vanzarea unor mijloace fixe obiecte de inventar catre SC Veolia Apa Servicii de catre Aquaserv Chitila SRL

HCL 19 modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Chitila

HCL 20 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 21 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit de Aquaserv Chitila SRL

HCL 22 aprobare proiect Crestere eficienta energetica blocuri de locuinte din orasul Chitila

HCL 23 modificarea HCL nr.5 din 21.01.2016

HCL 24 donatie facuta de proprietarii terenului situat in Chitila str. Troitei Nr. 12 Tarla13 in suprafata de 2418 mp cu functiunea drum de acces

HCL 25 privind Bugetul local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 26 aprobarea rapoartelor de evaluare pentru imobilele terenuri_ obiectiv de utilitate publica

HCL 27 privind vanzare directa teren d-nei Dinu Cristina

HCL 28 Amenajare intersectie semaforizata dintre Sos. Banatului si str. Pacii

HCL 29 Amenajare platforma statie RATB punct terminal statie LUKOIL

HCL 30 Parcare Gradinita str. Musetelului

HCL 31 Reamenajare teren sportiv UTREC

HCL32 Extindere retele de alimentare cu apa Sos. Banatului si str. Campului

HCL 33 aprobare indicatori tehnico economici Acoperis A vile sos Banatului nr. 44

HCL 34 modificarea si completareaHCL nr. 244 din 2012 protectia mediului si a faunei piscicole

HCL 35 lucrari de destufizare_decolmatare si realizare ecran de protectie din palplanse sintetice pe Valea Mangului

HCL 36 Amenajari exterioare cvartal blocuri F1 F4 str. Aurel Vlaicu

HCL 37 acordare tichete sociale gradinita

HCL 38 aprobarea cotizatiei ce va fi platita in anul 2016 catre Crucea Rosie

HCL 39 Extindere sala de sport str Casatnilor

HCL 40 retragere drept de folosinta gratuita teren d-lui Ifrosa Marius

HCL 41 retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Olteanu Ionela

HCL 42 retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Suiu Manuela Elena

HCL 43 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 44 diminuarea patrimoniului Aquaserv Chitila SRL

HCL 45 completarea Anexei 1 a HCL nr. 91 din 2015 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al oras Chitila

HCL 46 atribuire in folosinta gratuita teren d-lui Horduna Gheorghe

HCL 47 aprobarea organizarii retelei scolare deinvatamant din or Chitila pentru anul 2016_2017

HCL 48 privind modificarea HCL nr.38_02.06.2014 asa cum a fost modificata prin HCL 26_07.04.2015

HCL 49 aprobare vanzare teren dnei Serban Andreea Claudia

HCL 50 modificarea amplasamentului terenului atribuit in folosinta gratuita dlui Preda Silviu

HCL 51 privind acordarea ajutorului de inmormantare

HCL 52 privind PUZ hale productie str. Rudeni_Tarla 23_parcela 87_13

HCL 53 numarul maxim de posturi pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2016

HCL 54 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oras Chitila pe anul 2015

HCL 55 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oras Chitila pe trimestrul I 2016

HCL 56 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitatea al primarului orasului Chitila

HCL 57 completarea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Chitila

HCL 58 privind Bilantul Contabil_Contul de profit si pierdere si Raportul administratorului pentru anul 2015 al Aquaserv Chitila S.R.L.

HCL 59 privind modificarea HCL nr.8 din 21.01.2016 privind infiintarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Chitila

HCL 60 aprobarea Regulamentului Local cu privire la gestionarea animalelor abandonate pe domeniul public

HCL 61 aprobarea indicatorilor tehnico_economici ai obiectivului de investitii Extindere sistem de supraveghere video

HCL 62 aprobare PUZ hala depozitare_productie sat Rudeni_str. Fortului_nr. 31

HCL 63 privind oferirea de cadouri copiilor prescolari si scolari cu ocazia Zilei de 1 Iunie

HCL 64 aprobarea Planului de actiune pentru energie durabila a orasului Chitila

HCL 65 aprobarea vanzarii directe a terenului situat in str. Caisului nr. 7

HCL 66 modificarea HCL nr. 137 din 2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale

HCL 67 trecerea in domeniul privat al orasului a imobilului situat in Sos Banatului nr. 100

HCL 68 aprobarea concesionarii a doua terenuri intravilane situate in Tarla 23

HCL 69 aprobare concesionare teren intravilan situat in Tarla 23

HCL 70 privind rectificarea bugetului de credite interne al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 71 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Chitila

HCL 72 privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier ale Consiliului Local Chitila

HCL 73 privind constatarea consituirii Consiliului Local al orasului Chitila

HCL 74 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Chitila

HCL 75 privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al orasului Chitila

HCL 76 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chtitila

HCL 77 privind bugetul local al oras Chitila pentru anul 2016

HCL 78 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila Trimestrul II 2016

HCL 79 atribuire de denumire de strada Intrarea Troiței

HCL 80 instituirea de restrictii temporare de circulatie pe drumurile publice in administrarea Primariei Or Chitila

HCL 81 aprobare PUZ Tarla 42 P 183

HCL 82 aprobare PUD Tarla 31 P 149

HCL 83 cuantumul burselor pentru elevii Scolilor gimnaziale din Chitila pentru anul 2016

HCL 84 indreptarea erorii materiale din HCL nr. 214 din 2015

HCL 85 reglementarea esalonarii la plata pentru creantele bugetare restante datorate bugetului local

HCL 86 activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Chitila pe semestrul I 2016

HCL 87 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Chitila in cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (1)

HCL 88 pentru modificarea HCL nr.137 din 2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale

HCL 89 diminuarea islazului cu suprafata de 1.60 ha

HCL 90 privind desemnarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Chitila

HCL 91 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 92 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Chitila pe anul 2016

HCL 93 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 94 noua structura a organigramei_statului de functii si a numarului de posturi al aparatului de specialitate al primarului orasului Chitila

HCL 95 privind Organigrama_Statul de functii si numarul de posturi al Politiei Locale Chitila pe anul 2016

HCL 96 aprobareaRegulamentului de Organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala

HCL 97 aprobarea contractului cadru de comodat privind terenurile atribuite in folosinta gratuita in baza Legii nr

HCL 98 completarea inventarului bunurilor care apatin domeniului public al orasului Chitila

HCL 99 aprobarea concesionarii terenului intravilan Tarla 23

HCL 100 aprobare PUD Str Lacului Tarla 14

HCL 101 aprobare PUD Str. Macului Tarla 24

HCL 102 aprobarea demararii procedurii de organizare si desfasurare a ocuparii functiilor vacante din cadrul Clubului Sportiv Chitila

HCL 103 completarea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 104 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor cu obligatii fiscale restante la bugetul orasului Chitila

HCL 105 darea in administrare a unor imobile catre Clubul Sportiv Chitila aflat in subordinea Consiliului Local Chitila

HCL 106 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 61 din 2015

HCL 107 privind modificarea si completarea ROF al aparatului de specialitate al primarului oras Chitila

HCL 108 privind planul de ocupare a functiilor publice aparat de specialitate primar_ Servicii Publice si Politia Locala Chitila pentru anul 2017

HCL 109 Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Chitila

HCL 110 aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila trim III 2016

HCL 111 atribuire in folosinta gratuita teren Haures Emanuel

HCL 112 atribuire in folosinta gratuita teren Buharu Marius Alin

HCL 113 atribuire in folosinta gratuita teren Corduneanu Viorel Mihai

HCL 114 atribuire in folosinta gratuita teren Grigore Daniela Laura

HCL 115 atribuire in folosinta gratuita teren Arion Florina Alina

HCL 116 atribuire in folosinta gratuita teren Zmau Laura Sofica

HCL 117 atribuire in folosinta gratuita teren Stefan Florentina Gina

HCL 118 atribuire in folosinta gratuita teren Barbu Costin Ionut

HCL 119 atribuire in folosinta gratuita teren Stanescu Mirela Andrada

HCL 120 atribuire in folosinta gratuita teren Marele Constantin Marian

HCL 121 atribuire in folosinta gratuita teren Turtoi Ionut

HCL 122 atribuire in folosinta gratuita teren Zaharia Florin Alexandru

HCL 123 atribuire in folosinta gratuita teren Badea Ana Maria

HCL 124 atribuire in folosinta gratuita teren Marin Gabriel

HCL 125 privind rectificarea bugetului local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 126 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 127 aprobare proeict Educatie de la mic la mare

HCL 128 transmitere in folosinta gratuita capacitati energetice catre SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA

HCL 129 imputernicire primar

HCL130 aprobare tarife materiale antiderapante si program deszapezire oras Chitila iarna 2016_2017

HCL 131 aprobarea vanzarii directe a terenului situat in str. Prunului nr 4 domnului Constantin Marian

HCL 132 modificarea si completarea HCL nr. 119 din 2015

HCL 133 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv de investitie proiecte si realizare strazi Cartier 3 Tineret Oras Chitila

HCL 134 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv de investitie extindere retele alimentare cu apa_canalizare menajera si pluviala Cartier III Tineret Oras Chitila

HCL 135 privind revocarea HCL nr. 98 din 2016 referitor la completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 136 privind revocarea HCL nr. 103 din 2016 referitor la completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 137 HCL 134 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv de investitie extindere retele alimentare cu apa_canalizare menajera si pluviala Cartier III Tineret Oras Chitila

HCL 138 aprobare PUD obiectiv de investitii str. Paltinului nr. 7 Oras Chitila

HCL 139 privind suspendarea activitatii societatii AQUASERV CHITILA SRL

HCL 140 demararea procedurii de organizare a ocuparii functiilor vacante din Clubul Sportiv Chitila

HCL 141 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila prin modificarea HCL nr. 9 din 2001

HCL 142 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitilaprin modificarea HCL nr. 9 din 2001

HCL 143 privind aprobare PUD obiectiv de investitii str. Macului nr. 6 oras Chitila

HCL 144 privind aprobarea regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale pe raza orasului Chitila

HCL 145 predare catre Ministerul Dezvoltarii a a mplasamentului in vederea executarii obiectivului de investitii Bazin de inot didactic

HCL 146 privind anularea cerantelor fiscale aflate in sold la data de 31 dec 2016 mai mici sau egale cu suma de 30 de lei

HCL 147 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

HCL 148 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul IV 2016

HCL 149 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 150 expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Chitila

HCL 151privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 152 privind vanzare directa teren doamnei Pentelei Florina

HCL 153 privind vanzare directa teren domnului Preda Cristian

HCL 154 privind modificarea partiala a HCL nr. 61 din 25.06.2015

HCL 155 aprobare PUD hala vopsitorie

HCL 156 retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ghiorghiu Roxana Mihaela

HCL 157 retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ionita Mariana Aurelia

HCL 158 mandatare primar intocmire raport evaluare secretar 2016