Hotarari ale Consiliului Local 2015

Posted by on Ian 28, 2015 in HCL | 0 comments

HCL 1 organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului oras Chitila pe anul 2015

HCL 2 privind infiintarea Serviciului Public de Apa si Canal Chitila

HCL 3 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_nei Nanau Mihaela

HCL 4 aprobarea indicatorilor tehnico_economici extindere conducta gaze naturale

HCL 5 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2014

HCL 6 privind mandatarea Primarului oras Chitila de a realiza si intocmi Raport de evaluare performante profesionale secretar oras Chitila

HCL 6B privina Planul anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 7 privind Bugetul local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 8 Raportul de evaluare al performantelor profesionale ale Secretarului Orasului pentru anul 2014

HCL 9 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_nei Dinca Nicoleta

HCL 10 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Godin Alexandru

HCL 11 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_lui Ispir Cristian

HCL 12 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Ispir Cristian

HCL 13 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Aquaserv Chitila SRL

HCL 14 aprobarea PUZ Hala depozitare si camin lucratori_Tarla 48_parcela 224_2 lot 1

HCL 15 solicitare prelungire scrisoare de garantie F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN masura 125

HCL 16 rezilierea contractului de concesiune incheiat cu SC E.C. COMPANY INDUSTRIES COM S.R.L.

HCL 17 Incetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al orasului Chitila

HCL 18 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Apa si Canal Chitila

HCL 19 modificarea si completarea Actului Constitutiv al Aquaserv Chitila SRL

HCL 20 PUD construire hala productie str. Rudeni nr.114 Tarla 41 Parcela 181_1 Nr. cadastral 50901 Suprafata 6760mp

HCL 21 stabilirea preturilor_tarifelor si taxelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare_operator Serviciul Public de apa si Canal Chitila

HCL 22 darea in administrare pentru un an Parohiei nr.3 Chitila a terenului in suprafata de 1.7725 ha tarla 19 parcela 79_17 nr. cadastral 54398

HCL 23 aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2015_2016

HCL 24 Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila pentru perioada 2014_2020

HCL 25 deplasare delegatie U.A.T.Chitila in Republica Macedonia

HCL 26 modificare HCL nr. 38 din 02.06.2014

HCL 27 aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Chitila pe Trimestrul I 2015

HCL 28 revocarea HCL nr. 143 din 30.10.2014

HCL 29 revocarea HCL nr. 152 din 30.10.2014

HCL 30 aprobare PUD str. Oxigenului nr. 33 Tarla 48

HCL 31 revocarea HCL nr. 41 din 2014

HCL 32 nr maxim de posturi pentru asistentii personali si indemnizatii persoane cu handicap

HCL 33 asocierera Or.Chitila cu Consiliul Jud Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia de Transport Metropolitan Bucuresti

HCL 34 PUD extinderea capacitatii tehnologice la Statia de tratare mecano biologica si sortare deseuri str. Fortului nr. 45

HCL 35 PUD str. DE107 Tarla 27 Parcela 116_7 116_8 loturi 1_2_3

HCL 36 PUD str. DE93 Tarla 40 Parcela 178

HCL 37 retragere drept de folosinta gratuita teren d_lui Popescu Dan

HCL 38 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Nanu Gheorghe

HCL 39 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Popescu Dan

HCL 40 taxa eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

HCL 41 privind demisia d_lui consilier Godin Ion

HCL 42 aprobarea costurilor investitiei Devizul General la faza de proiect tehnic Proiectare pista biciclisti lac Mangu

HCL 43 aprobarea costurilor investitiei Devizul General la faza de proiect tehnic parcare intre str. Pacii si str. Duzilor

HCL 44 aprobare costuri investitie Devizul General la faza de proiect tehnic Parcul Valea Mangului

HCL 45 taxa folosire teren proprietate oras Chitila de persoane ce au achizitionat constructii realizate pe teren de beneficiarii Legii nr. 15_2003

HCL 46 bilant contabil_Cont de profit si pierdere_Raport administrator anul financiar 2014 Aquaserv Chitila S.R.L.

HCL 47 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila ca urmare a declasarii si casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

HCL 48 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe anul 2014

HCL 49 privind Bugetul inprumuturilor interne ale orasului Chitila pe anul 2015

HCL 50 validare in functia de consilier local Iordache Nicolae Cristian

HCL 51 retragere drept de folosinta gratuita teren d_lui Aparaschivei Nicolae Daniel

HCL 52 atribuire in folosinta gratuita teren d-lui Aparaschivei Nicolae Daniel

HCL 53 privind modificarea HCL nr. 187 din 17.12

HCL 54 aprobarea indicatorilor tehnico_economici din Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii Drum exploatare Farmexpert

HCL 55 aprobarea indicatorilor tehnico_economici din devizul general Proiect Tehnic al obiectivului de investitii Str. Frasinului

HCL 56 cofinantarea de catre C.L.Chitila a investitiilor realizate in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte

HCL 57 atribuire in folosinta gratuita teren d-lui Neagu Constantin Adrian

HCL 58 concesionare teren situat in Tarla 19

HCL 59 aprobarea concesionarii terenului intravilan Tarla 23 Parcela 87_1 in suprafata de 5700mp

HCL 60 aprobarea concesionarii terenului situat in Tarla 12 Parcela 3625 in suprafata de 1171 mp

HCL 61 aprobarea concesionarii terenului arabil intravilan situat in Tarla 40 Parcela 178 in suprafata de 1123 mp

HCL 62 aprobarea vanzarii terenului situat in cvartal 72 Parcela 11918 in suprafata de 267 mp

HCL 63 prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General al orasului Chitila cu regulamentul local de urbanism aferent

HCL 64 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila prin modificarea HCL nr.9 din 28.06.2001

HCL 65 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Chitila

HCL 66 modificarea si completarea HCL 244 din 14.11.2012

HCL 67 modificarea HCL 23 din 10.03.2015

HCL 68 diminuarea patrimoniului C.L.Chitila ca urmare a casarii mijloace fixe

HCL 69 modificarea HCL 38 din 06.06.2011

HCL 70 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai pers cu handicap pe semestrul I 2015

HCL 71 asocierea C.L.Chitila cu C.J.I. pentru realizarea Statie de epurare si racordarea acesteia la utilitati

HCL 72 preluarea din domeniul public al Statului si din administrarea Companiei Nationale CFR S.A. a pasaj pietonal subteran din statia CF Chitila

HCL 73 aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN pt proiectul Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in Oras Chitila jud Ilfov

HCL 74 aprobarea indicatorilor tehnico economici din Proiectul tehnic Consolidare_conversie pod in etaj 1_reabilitare si modernizare Casa de Cultura Tudor Arghezi Oras Chitila Jud Ilfov

HCL 75 aprobare PUD obiectiv de investitii Construire anexa hala depozitare materiale de constructii neinflamabile si utilitati

HCL 76 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trim al II_lea 2015

HCL 77 privind aprobarea cuantumului burselor aferente pe anul 2015 pentru elevii de la Scolile gimnaziale din orasul Chitila

HCL 78 pt modificarea Anexei la HCL 69 din 10.07.2015

HCL 79 aprobarea regulamentului privind cresterea si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte in orasul Chitila

HCL 80 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 81 aprobarea deplasarii unei delegatii a Orasului Chitila la Bruxelles in perioada 19_21 oct 2015

HCL 82 aprobarea valorii proiectului _Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in Orasul Chitila_ finantat din fonduri europene nerambursabile _prin PNDR_ Masura 125

HCL 83 privind revocarea HCL 79 din 2011

HCL 84 aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Chitila si al SPCLEP pentru anul 2016

HCL 85 aprobarea decontarii sumelor cheltuite in vederea achizitionarii de material sportiv pt desfasurarea activitatii sportive a Asociatiei Clubului Sportiv TANDEM TEAM

HCL 86 aprobarea vanzare directa teren d-lui Stancu Ioan

HCL 87 aprobarea vanzare directa teren d_nei Pirau Oana Andreea

HCL 88 aprobarea vanzare directa teren d_lui Chiru Angel

HCL 89 aprobarea vanzare directa teren d_lui Nita Doru Ioan

HCL 90 recuperarea sumelor avansate de Or.Chitila pt acoperirea contributiei Asociatiilor de proprietari privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

HCL 91 aprobarea inventarierii bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Chitila

HCL 92 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Ionita Florin

HCL 93 atribuire in folosinta gratuita teren d_nei Mardare Alina

HCL 94 aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico_economici Consolidare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 95 aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Or. Chitila

HCL 96 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oras Chitila pe trimestrul III 2015

HCL 97 aprobare PUD oras Chitila sat Rudeni str. Macului Tarla 24 Parcela 103_56

HCL 98 aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult

HCL 99 privind revocarea HCL nr. 45 din 14.05.2015

HCL 100 modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Or. Chitila prin Modificarea HCL nr.39 din 17.06.2011

HCL 101 privind aprobarea accesului public la investitia Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in oras Chitila

HCL 102 privind revocarea HCL nr.74 din 21.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea consolidarii Casei de Cultura

HCL 103 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului oras Chitila

HCL 104 privind declararea de utilitate publica de interes local a unui teren situat in oras Chitila Tarla 31 Parcela 149

HCL 105 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor-terenuri-proprietate privata situate pe amplasamentul obiectivului de utilitate publica de interes local

HCL 106 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 107 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 109 anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2015 mai mici sau egale cu suma de 30 lei

HCL 110 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HCL 111 privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de OUG nr.44 din 2015

HCL 112 aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului Chitila

HCL 113 aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale pe raza orasului Chitila

HCL 114 privind revocarea HCL 51 din 25.06.2015

HCL 115 privind revocarea HCL 52 din 25.06.2015

HCL 116 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 117 privind analiza stadiului de inscrieire a datelor in registrul agricol pentru primul semestru al anului 2015

HCL 118 PUD Hala reparatii auto_amenajare incinta_circulatii_parcari_anexe si utilitati

HCL 119 aprobarea normativelor proprii referitoare la actiunile de protocol_dotarea cu autoturisme si costurile pentru convorbirile telefonice

HCL 120 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul IV 2015

HCL 121 privind Bugetul Local al Oras Chitila pe anul 2015

HCL 122 aprobarea documentatiei in faza PT+DE pt obiectivul de investitii Statie de epurare ape uzate menajere provenite din satul Rudeni_orasul Chitila

HCL 123 privind finalizarea contract de finantare proiect cod SMIS 7740 Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasul Chitila

HCL 124 aprobare vanzare directa teren dlui Olaru Daniel

HCL 125 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Balan Alexandra Corina

HCL 126 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Nastasiuc Andreea Brindusa

HCL 127 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Neagu I. Cornelia

HCL 128 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Carlescu D. Neculai

HCL 129 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Aganencei Florin

HCL 130 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Chiripus Iulia Alexandra

HCL 131 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Olteanu Gabriel

HCL 132 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Neacsu Daniela Luciana

HCL 133 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Baluta Rahela

HCL 134 privind Bugetul Local al Oras Chitila pe anul 2015

HCL 135 atribuirea contractului de delegare a gestiunii serv de alimentare cu apa si de canalizare al oras Chitila

HCL 136 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2015

HCL 137 privind acordarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale

HCL 138 privind aprobarea Planului Anual al Achizitiilor Publice pentru Administratia publica locala pe anul 2016

HCL 139 privind schimbarea sediului SC. AQUASERV CHITILA SRL

HCL 140 mandatare primar pentru a intocmi Raport de Evaluare performante profesionale Secretar Oras 2015